top of page

FUNDUSZE  UNIJNE  2021  -  2027

Data opublikowania: 18.03.2020

Nadchodzący nowy okres programowania środków Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność odpowiedniego dostosowania polskiego systemu prowadzenia polityki rozwoju. Obecnie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza on m.in. rozwiązania na rzecz integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, nowe mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych oraz zmiany umożliwiające przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2021-2027. Na poziomie lokalnym wprowadzono, strategię rozwoju ponadlokalnego oraz strategię rozwoju gminy, łączące sferę społeczno-gospodarczą i przestrzenną. Strategia rozwoju ponadlokalnego będzie odpowiedzią na potrzebę wspólnego planowania rozwoju w obrębie kilku gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie, co ma być przydatne w pozyskiwaniu funduszy unijnych i wdrażaniu projektów. Ważnym rozwiązaniem będzie ukierunkowanie dokumentów strategicznych oraz realizujących je instrumentów sektorowych na obszary wymagające wsparcia – obszary strategicznej interwencji. W przyjętej przez rząd nowelizacji dodano także mechanizmy uzgadniania działań rozwojowych pomiędzy samorządami: kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne, które będą mogły być zawierane pomiędzy rządem, a samorządami. Zaproponowane zmiany umożliwią również przygotowanie dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027, tj. Umowy Partnerstwa i programów ją realizujących. To pierwszy etap nowelizacji, kolejny ma być przeprowadzony po 2025 roku. Ustawa zmieni m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska. W perspektywie roku 2020+ należy przygotować samorząd terytorialny do kreowania rozwoju prowadzącego do zwiększenia samodzielności finansowej jednostki. Efektywna polityka samorządowa powinna być oparta o racjonalne inwestowanie w podstawy dla wzrostu lokalnej bazy dochodowej i prowadzić do trwałego wzrostu dochodów własnych jednostki.

Karolina Drewnicka

bottom of page