top of page

Opracowywanie

dokumentów strategicznych

Instytut Maxa Webera

rzeczywistość

Dlaczego?

„ Strategia rodzi się w procesie ciągłej konfrontacji potencjału, otoczenia i wizji przyszłości”

Co?

Opracowuje takie dokumenty strategiczne, jak:

 

 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw

 • Strategie marketingowe

 • Plany marketingowe

 • Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego: miast, gmin, powiatów, województw

 • Raporty o stanie Gminy

 • Gminne Programy Rewitalizacji

Zakres dokumentu Strategii rozwoju gminy obejmuje takie części jak:

 • analizę strategiczną sytuacji społeczno-gospodarczej gminy zawierająca m.in. identyfikację najważniejszych wyzwań rozwojowych położenie geograficzne, demografia, rynek pracy, przedsiębiorczość, gospodarka, tereny inwestycyjne, transport i komunikacja, bezpieczeństwo publiczne, infrastruktura techniczna (w tym m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa), gospodarka odpadami, mieszkalnictwo, oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, turystyka i rekreacja, opieka społeczna, ochrona zdrowia, współpraca wewnętrzna i zewnętrzna, w tym międzynarodowa, gospodarka finansowa

 • analizę SWOT

 • wizją i misją rozwoju gminy

 • planem strategiczny,: cele strategiczne i kierunki działań, w tym tabelaryczne zestawienie zadań ujętych w strategii wraz z propozycjami ich źródeł finansowania

 • wdrażaniem strategii, w tym wskazanie potrzeb opracowania programów sektorowych służących realizacji strategii oraz wytycznych dla dokumentów planistycznych i programowych

 • ramą finansową realizacji strategii

 • systemem monitoringu realizacji strategii, w tym wskaźniki oceniające postępy realizacji zakładanych celów oraz opracowanie zakresu działań i kompetencji poszczególnych uczestników procedury związanej z monitorowaniem dokumentu strategii

Przygotowane przez nas dokumenty są przyjmowane jednogłośnie zarówno przez Rady Nadzorcze, jak i Rady Gmin (niekiedy jako jedyne tak przegłosowywane uchwały podczas całej kadencji). Jest to możliwe, gdyż podczas budowy dokumentu i konsultacji dbamy o szeroki i aktywny udział wszystkich stron.

Kto będzie zaangażowany w proces opracowania Strategii rozwoju gminy ?

 • przedstawiciele gminy

 • mieszkańcy

 • przedsiębiorcy

 • partnerzy społeczni

 • organizacje pozarządowe

 • przedstawiciele biznesu i izb gospodarczych

 • przedstawiciele służby zdrowia i straży pożarnej

 • lokalni liderzy i przewodniczący instytucji działających na terenie gminy oraz wszyscy zainteresowani jej rozwojem

Korzyści z przygotowania Strategii rozwoju gminy

 • obiektywna diagnoza - analiza i ocena  sytuacji społeczno-gospodarczej oraz pozycji konkurencyjnej gminy

 • ocena szans i zagrożeń dla rozwoju - wyznaczenie najważniejszych czynników wpływających na rozwój gminy

 • budowa przewagi konkurencyjnej - rozwój konkurencyjności gminy w sposób zwiększający stopień zaspokajania potrzeb i oczekiwań mieszkańców

 • aktywizacja środowisk lokalnych i przyciągnięcie nowych inwestorów w celu stymulowania wzrostu gospodarczego gminy

 • przygotowanie się do pozyskania środków zewnętrznych do realizacji celów związanych z rozwojem gminy

 • opracowanie dokumentu strategii spójnego z dokumentami strategicznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i ponadlokalnego 

Procedura opracowania Strategii rozwoju gminy

 • zebranie materiałów i opracowanie analizy strategicznej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz uwarunkowań rozwoju gminy

 • wykonanie badania ankietowego wśród mieszkańców i przedstawicieli społeczności lokalnych

 • przeprowadzenie warsztatów strategicznych z mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi, radnymi, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji na terenie gminy, obejmujących: opracowanie analizy SWOT, ustalenie hierarchii problemów oraz identyfikację możliwych sposobów ich rozwiązania, sformułowanie wizji i misji gminy, identyfikację celów strategicznych, spójnych z celami ustalonymi w dokumentach na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym i ponadlokalnym, sformułowanie kierunków działań strategicznych, określenie wskaźników pozwalających na monitoring procesu wdrażania strategii, wyznaczenie jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie i monitoring realizacji strategii

 • konsultacja zapisów strategii z referatami Urzędu Miejskiego oraz Radą Miejską

 • przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu strategii z mieszkańcami i przedstawicielami społeczności lokalnych oraz opracowanie raportu z ich przebiegu i wyników

 • ustalenie finalnej wersji zapisów strategii

 • przyjęcie uchwały zatwierdzającej strategię

bottom of page