top of page

KADRA

partnership

partnership

MAŁGORZATA RUTKOWSKA dr hab. inż., prof. uczelni - pracownik naukowy, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania PWr. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, tam też uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych zaś stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na UE w Katowicach. Współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi. W latach 2006–2007 była kierownikiem dwóch studiów podyplomowych: Audytor Projektów Finansowanych z UE i Zarządzanie Finansami w Projektach Finansowanych z UE. Autorka/współautorka ponad 200 publikacji. Odbyła wiele zagranicznych staży naukowych (m.in. Uniwersytet w Zurychu, Coesfeld, Wiedniu, Salonikach, Aveiro). Jest członkiem wielu Stowarzyszeń Naukowych (ESEŚiZN, SERiA, PTS). Od 2007 r. członek zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. W 2009 r. wpisana do biografii do kolejnej edycji na 2010 r.- Who`s Who in the Word. Rrecenzentka w czasopismach (Journal of Sustainability and Environmental, MDPI Sustainability.

M_edited.jpg
S_edited.jpg

prof. zw. STANISŁAW CZAJA - pracownik naukowy Katedry Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Wykładowca kilkunastu uczelni w latach 1992 – 2020. Autor ponad 800 publikacji naukowych. Ekspert Sejmu RP, Senatu RP, Ministerstwa Środowiska oraz wielu międzynarodowych instytucji – Banku Światowego, UNDP ONZ, instytucji Unii Europejskiej. Współpraca z organami samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku od roku 1992.

J.K.png

dr hab. JERZY KORCZAK prof. uczelni – pracownik naukowy Zakładu Nauki Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ekspert Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Uczestniczył m.in. w programie „Profesjonalizacja usług administracji samorządowej”. Kierował zespołem badawczym do opracowania raportu „Kompleksowa koncepcja zmian kompetencji administracji publicznej w celu przeprowadzenie reformy decentralizacyjnej – obszar finanse publiczne, majątek skarbu państwa, zarządzanie kryzysowe, nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych, administracji rządowej i zespolonej, usług administracyjnych”.

prof DOMINIKA MAISON - dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Właściciel i założycielka firmy - Dom Badawczy Maison specjalizującej się w badaniach marek i komunikacji marketingowej. Autorka wielu publikacji i książek, między innymi: „Jakościowe badania marketingowe. Jak zrozumieć konsumenta”, „Badania marketingowe. Od teorii do praktyki”, „Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej”. Prowadzi wykłady na temat psychologii reklamy, zachowań konsumenckich, badań marketingowych oraz emocji i motywacji. W latach 2003-2008 była prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) obecnie jest przedstawicielem ESOMAR na Polskę – największej międzynarodowej organizacji badań opinii i badań marketingowych (European Society for Opinion and Marketing Research).

D.M.jpg

prof. zw.  KESRA NERMEND - profesor Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie ekonomii (specjalność informatyka ekonomiczna). Wykłada: Zarządzanie projektami, Zarządzanie bezpieczeństwem IT w organizacjach, Grafika komputerowa dla studentów informatyki i ekonometrii. Jest Prezesem Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownikiem Katedry Metod Komputerowych w Gospodarce Eksperymentalnej w Instytucie Informatyki  w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.  Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

K.N.jpg
A_edited.jpg

dr hab. inż. AGNIESZKA BECLA, profesor uczelni –  pracownik naukowy Katedry Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inspektor ds. kredytów w Banku Zachodnim w latach 1997-1998. Realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Współpraca z organami samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku od roku 2000. Kierownik projektów, wykorzystujących umiejętność wykorzystania inżynierii finansowej w doborze źródeł finansowania inwestycji (przedsięwzięć) badawczych i badawczo-rozwojowych. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.

E.P.C.png

dr hab. EWA PANCER-CYBULSKA, prof. uczelni – absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie obroniła pracę doktorską (1988) i uzyskała stopień doktora habilitacyjnego w dziedzinie polityki ekonomicznej (2005). Jest kierownikiem Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych UE we Wrocławiu. W latach 2008-2012 pełniła funkcję prodziekana ds. studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych, w l. 2011-2014 była członkiem KPZK PAN. Jest autorką (lub współautorką) ponad 100 publikacji naukowych. Odbyła staże naukowe za uniwersytetach za granicą (Bonn, Perugia, Kopenhaga, Strasburg, Canterbury). Jest członkiem PTE, PTSE, ERSA Polska.

Jerzy-Tutaj_edytowane.jpg

dr JERZY TUTAJ  – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu w latach 1996 –2004 (współzałożyciel Uczelni). Prezes Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w latach 2004 – 2011. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego w latach 2011 – 2014. Od 2014 roku adiunkt na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autor i współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Strategii Rozwoju i Raportów o  stanie kilkunastu gmin, a także strategii rozwoju i marketingowych przedsiębiorstw (m.in. dla: Electrolux Poland, Ronal Group, Elektrotim S.A.). Od 25 lat zajmuje się consultingiem, prowadzeniem badań marketingowych i opinii społecznej (m.in. dla Toyoty). Wykładowca Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie i Południowego Uniwersytetu w Danii.

K.Drewnicka.png

mgr inż. KAROLINA DREWNICKA - absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Informatyka i Ekonometria - Mgr), Politechniki Wrocławskiej (studia podyplomowe) i Uniwersytetu Przyrodniczego (Lic..). Zastępca kierownika Pracowni Analiz Strategicznych Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. Autorka strategii makroregionalnych, regionalnych i lokalnych, a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast oraz gmin. Certyfikat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju - procedury sporządzania aktów planowania i dokumentów planistycznych. 

mgr inż. Katarzyna Lippik - absolwentka Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego (1998 r.) oraz studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu (2000 r. oraz 2004 r.) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyła szkolenie dla kandydatów na członków rad nadzorczych z egzaminem przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Laureatka nagrody specjalnej na Annual Excellence In Europa Challenge za projekt „Take heat, electricity and services together” (2013 r). W latach 1995 – 2002 zarządzała działem marketingu w Agencji Promocji Poszanowania Energii, zajmującym się organizacją międzynarodowych targów, konferencji i szkoleń. W latach 1998 – 2000 organizowała i przeprowadzała szkolenia w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej Oddział we Wrocławiu. Wykładowca w Policealnej Szkole Ekonomicznej TWP (Marketing i zarządzanie, 1998 – 2000 r.). W latach 2000 – 2020 pracownik Kogeneracji S.A na stanowisku Starszy Specjalista ds. Sprzedaży - Koordynator zajmujący się negocjacjami, realizacją i rozliczaniem kontraktów z zakresu energii elektrycznej i ciepła ze strategicznymi kontrahentami krajowymi. Od 4 lat właściciel firmy VIVENS zajmującej się organizacją i realizacją warsztatów dla wybranych grup zawodowych. Dodatkowo nauczyciel języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.

Małgorzata Adamczyk - absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim -  Psychologia Zarządzania oraz HR Business Partner na Uniwersytecie Ekonomicznym. Ponad 17 lat doświadczenia zawodowego w obszarach EB, CSR, promocji i marketingu, komunikacji, zarzadzania projektami, HR i administracji. W ostatnich latach związana głównie z Nordyckimi i Azjatyckimi inwestorami branży spożywczej i automotive.

L.C.png

dr LESZEK CYBULSKI - ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu w 1980 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1990 r. Jest autorem ok. 90 opracowań i artykułów naukowych. Główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień polityki gospodarczej, a zwłaszcza polityki regionalnej, polityki zatrudnienia, finansów publicznych, kształtowania dochodów i cen oraz szerokiego spektrum tematów związanych z integracją europejską. Kierownik kilku edycji studiów podyplomowych poświęconych funduszom strukturalnym UE. Do 2011 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. A od 2017 r. jest pracownikiem Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych w ramach Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

dr hab. ELŻBIETA WOJNICKA-SYCZ - Profesor Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, specjalizująca się w dziedzinie innowacyjności i rozwoju regionalnego. Projekty i prace badawcze w dziedzinie analiz dotyczących innowacyjności i transferu technologii, gospodarki przestrzennej z punktu widzenia innowacyjności, wpływu funduszy strukturalnych na rozwój gospodarczy, rozwoju miast i regionów, obszarów metropolitalnych i ich strategii, a także zarządzania miastami i regionami.  Koordynator i/lub ekspert w licznych (około 90) projektach dla administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji międzynarodowych. Blisko 200 publikacji naukowych.

Sycz.jpg

dr KAROLINA LIPIŃSKA - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, dr ekonomii i finansów. Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Absolwentka Programu  Instytutu Szwedzkiego dla liderów regionalnych polityk wsparcia innowacji. Zajmuje się koordynowaniem prac związanych z wdrażaniem programów wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacji w województwie pomorskim, w tym programu strategicznego na rzecz rozwoju gospodarczego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, będących podstawą do dystrybucji środków regionalnych dla firm na B+R.  Członkini grupy roboczej ds. wsparcia procesów innowacyjnych przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

karolina-lipinska_edited.jpg
1prof_Piotr%20Gudz_edited.jpg

dr hab. prof. PIOTR GUDZ -  od 2009 r. jest dyrektorem Instytutu Ekonomiczno-Humanistycznego (Politechnika Zaporoska). Wykształcenie wyższe uzyskał na Kijowskim Uniwersytecie Państwowym im. T. Szewczenki (1985 r.). Ekonomista. Obronił pracę doktorską z ekonomii regionalnej i rozwoju sił wytwórczych (Donieck, 2004), profesor w Katedrze Zarządzania (Politechnika Zaporoska, 2005). Jest członkiem Akademii Nauk Ekonomicznych Ukrainy (od 2006 r.). Opublikował ponad 350 prac naukowych. Członek Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy (od 2005 r.). Członek Stowarzyszenia ds. Rozwoju Zarządzania i Edukacji Biznesowej w Ukrainie. Uczestnik szwajcarsko-ukraiński projektu edukacyjnego „Rozwój kompetencji obywatelskich w Ukrainie – DOCCU" (Kijów-Berno 16.10. - 15.12.2017), Samsung Business Summit (Kijów, 2017).

2_prof_Maryna%20Gudz_edited.jpg

dr hab. prof. MARYNA GUDZ - absolwentka Azowskiego Regionalnego Instytutu Zarządzania, Specjalność  „Zarządzanie organizacjami" (1998 r.). W Instytucie Badań Ekonomiczno-Prawnych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy obroniła pracę doktorską z ekonomii (2011). Kierownik Katedry, profesor Katedry Ekonomiki Pracy i Zarządzania Personelem Narodowego Uniwersytetu "Politechnika Zaporoska". Opublikowała ponad 160 prac naukowych z zakresu gospodarki regionalnej, działalności rekreacyjno-turystycznej, rozwoju organizacji. Była stypendystką Programu Stypendialnego im. Layne'a Kirklanda przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polsko – Amerykańskiej Komisji im. Fulbrighta (Rzeczpospolita Polska, 2001-2002). Prezes "Stowarzyszenia "Europejska Droga" (2003-2017).

dr inż. MAŁGORZATA POL - ukończone uzyskaniem stopnia doktora, studia doktoranckie na wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na wydziale Nauk Ekonomicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania w Katedrze Organizacji i  Zarządzania. Wcześniej pracownik w Kongeracji S.A., zajmującym się przygotowaniem analiz w zakresie opłacalności wdrażanych projektów, a także przygotowaniem analiz rynkowych w zakresie wdrażanych projektów. Główny obszar badań obejmuje optymalizację działań produkcyjnych w ramach przemysłu 4.0.

M_edited.jpg

dr AGNIESZKA SOKOŁOWSKA - absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła następujące studia podyplomowe: w Akademii Obrony Narodowej, kierunek Bezpieczeństwo Narodowe oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie ochrony danych osobowych. Od 2007 r. pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na stanowisku Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa

A_edited_edited.jpg
J.B.jpg

dr JOLANTA BABIAK – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Master of Business Administration w zakresie polityki przemysłowej i strategii korporacji. Przez wiele lat pracowała w międzynarodowych koncernach w Polsce, USA i Indonezji. Dwanaście lat związana była z Fundacją „Pomóżmy dzieciom niepełnosprawnym w Wierzbicach” jako koordynator projektów i członek Rady Fundacji. Obecnie pracownik Politechniki Wrocławskiej w zespole Psychologii i Ergonomii. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w Polsce

i USA, autorka i współautorka ponad 20 artykułów naukowych.

E.W.jpg

mgr EWA TRYHUBCZAK – absolwentka filologii angielskiej i psychologii biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest certyfikowanym egzaminatorem TOEIC®. Ukończyła .Szkołę Trenerów Biznesu Moderator. Od 2008 prowadzi zajęcia z języka angielskiego, specjalizuje się w języku biznesowym, propaguje nowoczesne metody nauczania, współtworząc platformę e-learningową VOCAbite. Jest współprowadzącą szkołę językową Prolang.

P.T.png

mgr PIOTR TRYHUBCZAK – absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył podyplomowe studia menadżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowej (Frontend + Angular). Posiada certyfikat coacha ACSTH Certificate oraz ITIL Foundations. Obecnie, zajmuje się rozwojem, marketingiem, SEO w Szkole Językowej PROLANG we Wrocławiu, którą prowadzi. Jest członkiem grupy networkingowej przedsiębiorców BNI WEST na Dolnym Śląsku.

J_edited.jpg

mgr JAN TOMASZKIEWICZ - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1986-1993 pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej. Jest absolwentem studiów podyplomowych: prawno-administracyjne dla funkcjonariuszy celnych i urzędników skarbowych, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2008) oraz egzekucji administracyjnej na Uniwersytecie Wrocławskim (2010). Od marca 2017 roku pracownik Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, kierownik Referatu Egzekucji Administracyjnej. W 2010 r. uhonorowany nagrodą Ministerstwa Finansów za wkład w opracowaniu nowego systemu szkolenia w Służbie Celnej.

mgr AGNIESZKA KRAWCZYK - absolwentka filologii angielskiej i studiów podyplomowych przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2005 r. jest związana z sektorem finansowym - redaktor naczelna kwartalnika Europejski Doradca Samorządowy, redaktor naczelna portalu alebank.pl, przedstawiciel zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji ds. współpracy międzynarodowej oraz regionalna koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Obecnie jest koordynatorem ogólnopolskiego projektu „Aktywny Samorząd”, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości oraz wykładowcą Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowanego przez CPBiI.

A.K.J.jpg

mgr JAROSŁAW JEZIERSKI - menadżer, ekonomista, kierownik projektów i jednostek organizacyjnych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów menadżerskich MBA na Polish Open University/Oxford Brookes University. W latach 2009 – 2012 był organizatorem trzech cyklów konferencji samorządowych w 16-tu miastach wojewódzkich, których uczestnikami byli prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie oraz inni przedstawiciele JST. Obecnie jest wykładowcą w ramach Programu Współpracy Szkół Wyższych i Sektora Finansowego „Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem”.

J_edited.jpg

dr Zyta Maria ZIORA - received PhD (Wroclaw University of Science & Technology, Poland) in chemistry and has wide range of experience in medicinal chemistry, including development of antimalarial therapeutics (the University of Montpellier, France), enzyme inhibitors and drug candidates against Alzheimer disease (Kyoto Pharmaceutical University, Japan). Her research time is currently dedicated mainly to projects devoted to the modification of existing antibiotics, and complexing them with other antimicrobial agents, e.g. metal ions, to produce more potent alternatives, which are able to overcome the drug resistance of superbugs. She is also working on nature-derived compounds with antimicrobial and anticancer potency.

Z.Z.png

Prof. Ing. LUMIR KULHANEK, CSc. jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Górniczego - Politechniki Ostrawskiej. Po studiach w latach 1975–1979 uzyskał stopień inżyniera w dziedzinie Ekonomii i zarządzania przemysłowego. Szkolenie naukowe i studia doktoranckie odbył w Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences w Bratysławie, uzyskując w 1987 r. stopień naukowy Candidate of Economic Sciences. W 1993 r. otrzymał habilitację na Wydziale Ekonomicznym Politechniki w Ostrawie i został mianowany profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie ekonomii ogólnej. Po inauguracyjnym postępowaniu na Uniwersytecie Górniczym - Politechnice w Ostrawie został powołany na stanowisko profesora ekonomii w 2006 r. przez Prezydenta Republiki Czeskiej.

L.K.jfif

MOHAMED KHLAFALLA OMAR - In the period 1969-1972 I started my first job as interpreter in the secondary school of cars in Wroclaw. I translated the lessons from Polish language, and immediately into Arabic language for a groups of teachers from Egypt as trainees for a job of teachers.Since then 1982 , I stared to work in the teaching profession. During this time I designed with my group the first on-screen keyboard in Arabic alphabets letters  in Poland. I published  32 publications and 7 books where I described exactly my method under the name FAM where 15 persons obtained their PhD in different fields. Beside this in the year 2007 I awarded with other people the prize of NOT, and also the University Of Economics in Wroclaw supported my candidacy with other people for the prize of the King of Saudi Arabia.

M.K.O.jpg

dr hab. inż. PAWEŁ BARTOSZCZUK, prof. uczelni - studia wyższe odbył na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska kierunek Biotechnologia. Następnie ukończył studia doktoranckie w Kolegium Nauk Ekonomicznych SGH. Uzyskując w 1999 r. stopień doktora nauk ekonomicznych. W latach 1999-2008 był zatrudniony w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2001-2003 przebywał na stażu postdoktorskim w Japan Advanced Institute of Science and Technology w Japonii. Od 2008 roku pracuje w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH. Był na półrocznych stażach w Arhus University oraz Northeastern Illinois Chicago. Prowadził zajęcia na uniwersytecie Northeastern w Chciago. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, członkiem Prezydium Sekcji wodnej działającej przy tym Stowarzyszeniu. Jest członkiem komitetu programowego cyklicznych konferencji Enviroinfo organizowanych przez  Gesellschaft für Informatik e.V. Autor ponad 100 publikacji naukowych, recenzent w czasopismach np. MDPI Sustainability.

bartoszczuk_edited_edited.jpg

dr ANNA MARIA KAMIŃSKA, absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania, obecnie  Prodziekan ds. Kształcenia. Stopień doktora w naukach ekonomicznych uzyskała w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w 2019 r. Jest autorką ponad 25 publikacji naukowych. Pracowała w korporacji międzynarodowej branży IT, gdzie pełniła funkcję Audytora ISO.  Była na Erasmusie w Salonikach i Aveiro . Od 2019 certyfikowany tutor akademicki (stosuje zasady Active Learning oraz Design Thinking). 

Kamińska_Anna_zdjecie_korekta.jpg

Dr JOANNA KINGA ZIMMER, absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania, adiunkt. Stopień doktora w naukach ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2012 r. Jest autorką ponad 30 publikacji naukowych. W ramach aktywności badawczo-rozwojowej współpracowała m.in. z przedsiębiorstwami z sektora wodno-kanalizacyjnego oraz niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej. 

Joanna Zimmer1.jpg
bottom of page